VOORSTELLING BEDRIJFSREVISORENVENNOOTSCHAP

Algemene doelstelling en filosofie van onze revisorenvennootschap

Van den Keybus Werner,
Van der Jeught Erik en
Depaepe Marcel
Bedrijfsrevisor Kantoor Antwerpen & Gent

Van den Keybus - Van der Jeught, trachten door middel van hun samenwerkingverband voornamelijk diensten te verlenen ten behoeve van het verstrekken van juiste en adequate financiële informatie. Zij richten zich hierbij in de eerste plaats op kleine en middelgrote actoren in de profit en non-profit sector.

Inderdaad daar waar vroeger de bedrijfsrevisor voornamelijk werd gecontacteerd omdat dit nu éénmaal wettelijk voorgeschreven was, beseffen de economische actoren vandaag meer en meer het belang van een correcte verslaggeving.

Anders dan bij de internationale gerichte controlebedrijven wordt in onze maatschap getracht een meer persoonlijke service te bieden , waardoor er naar onze mening beter kan worden ingespeeld op de specifieke noden van de klant.

In onze maatschap zijn twee beëdigde bedrijfsrevisoren opgenomen dewelke elks de leiding hebben over een ervaren team dat ingevolge permanente opleiding de recentste ontwikkelingen met betrekking tot de financiële verslaggeving beheersen.

Onze werkzaamheden worden gecentraliseerd vanuit de regio Antwerpen:
contact ons hier

Beëdigde bedrijfsrevioren

Onze dienstverlening

Voorbehouden controle opdrachten voor bedrijfsrevisoren

De taak van de bedrijfsrevisor bestaat in hoofdzaak in het uitvoeren van de krachtens de wet uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwde opdrachten, en meer bepaald, de controle van de boekhoudkundige staten van de ondernemingen (Art. 2 en 3 van de wet van 22/02/1953 behoudende oprichting van het Instituut van Bedrijfsrevisoren , laatst aangepast door de wet van 21/02/1985).

Een verklaring over de jaarrekening of andere bij wet voorgeschreven inlichtingen kunnen enkel door bedrijfsrevisoren worden afgegeven. Een bedrijfsrevisor is een wettelijk erkend deskundige die zijn functie vervult met de vereiste waarborgen inzake bevoegdheid, onafhankelijkheid en beroepseerlijkheid.

Onze controle opdrachten situeren zich voornamelijk bij industriële en commerciële bedrijven, alsmede parastatale ondernemingen en non profit bedrijven.

Deze opdrachten omvatten volgende activiteiten

A) Permanente controleopdrachten
Dit betreft de jaarlijkse verklaringen over de jaarrekening van de onderneming waarin de bedrijfsrevisor is benoemd tot commissaris. De commissaris zal een bij wet verplicht onderzoek uitvoeren teneinde op een gemotiveerde basis te kunnen verklaren dat de jaarrekening van de onderneming geen fouten inhoudt en een getrouw beeld geeft van het patrimonium, de financiële positie en de resultaten van de onderneming, rekening houdende met de geldende wettelijke en statutaire bepalingen .

B) Andere wettelijke opdrachten
opdracht m.b.t. de waarmerking van de financiële gegevens ten behoeve van de ondernemingsraad controle van inbreng in natura en quasi inbreng verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap controle van fusie en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen certificatie van de geconsolideerde jaarrekening

C) Andere opdrachten
het verlenen van advies bij de opstarting van nieuwe bedrijven, opstelling van financieel plan en aanvragen van noodzakelijk formaliteiten assistentie bij financiële herstructurering analyse van kostprijsmethode en adviezen i.v.m. het opzetten van een kostprijssystemen opstellen van budgetten waardering van ondernemingen adviezen en de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening verslaggeving bij vereffeningen
Expertise opdrachten

Op basis van de toelating bij diverse gerechtshoven worden er op regelmatige
basis gerechtelijke expertises uitgevoerd. Zowel privé personen als ondernemingen kunnen beroep doen op de specifieke opleiding van de bedrijfsrevisor om diverse onderzoeken te laten uitvoeren.
In het kader van faillissementen worden heden meer en meer expertises uitgevoerd ook in dat kader kunnen we onze diensten aanbieden.
Tevens hebben we expertise inzake commissaris inzake opschorting.
Financiële analyses

In de hoedanigheid van externe analist met een professionele opleiding in accountancy heeft de revisor de know how om op basis van de jaarrekening grondige financiële analyses uit te voeren.

In overleg met het management verlenen wij regelmatig onze assistentie bij het opmaken van business plans en bij opstelling van de budgetten.
Vereffenaar

De vereffening van een vennootschap is de laatste jaren toegenomen aan complexiteit, in dit kader en om een betere begeleiding te kunnen geven worden wij meer en meer aangesteld als vereffenaar.
Interne audit

De toenemende economische risico's benadrukken de noodzaak van efficiënte interne controle. Wij kunnen U assistentie verlenen bij het uitbouwen en optimaliseren van de interne audit en de audit op de meest belangrijke bedrijfsprocessen.
Haalbaarheidsstudies

Regelmatig wordt onze expertise gevraagd bij het opstellen van haalbaarheidsstudies voor musea enz…. en dit vooral in het kader van de Europese Subsidiëring.